Edward Abramowski

Nota bibliograficzna

Pełną bibliografię Edwarda Abramowskiego opublikowano w: Bibliografia Filozofii Polskiej 1896-1918, zeszyt pierwszy. Do druku przygotowali Andrzej Przymusiała i Maria Młoczkowska z udziałem Janusza Jaworowskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994, s.11-46. Tamże na s. 28 wskazane inne opracowania bibliograficzne pism Edwarda Abramowskiego.

Dzieła, wybory pism 

Po polsku

Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej. Opracowanie i przedmowa Konstanty Krzeczkowski, T. 1-4. Warszawa 1924-1928. W tomie 1. m. in. Idee społeczne kooperatyzmu, s. 71-104; Etyka a rewolucja, s. 265-310; Program wykładów nowej etyki, s.311-317; Zmowa powszechna przeciw rządowi, s.327-350; Związki przyjaźni, s. 357-363. W tomie 2. m. in. Zagadnienia socjalizmu, (s. 145-238) i inne prace teoretyczne z okresu przełomu. W tomie 3 m.in. Co to jest sztuka?, s. 35-67; Feodalizm, s. 71-462; Kapitalizm, s. 468-508. W tomie 4 m. in. Społeczeństwo rodowe, s. 1-38;

Filozofia społeczna. Wybór pism. Opracowanie i przedmowa Ruta Światło, Warszawa 1965;

Tu m. in. Co to jest sztuka?, s. 32-59; Zagadnienia socjalizmu, s. 66-173; Etyka a rewolucja, s. 174-207; Idee społeczne kooperatyzmu, s. 308-333; Związki przyjaźni, s. 422-427;

Pisma popularnonaukowe i propagandowe 1890-1895. Wybór i wstęp Józefa Kulasa, Warszawa 1979. Tu m. in. Społeczeństwa rodowe, s. 3-45;

Metafizyka doświadczalna i inne pisma. Wyboru dokonał, wstępem i komentarzem opatrzył Stanisław Borzym, Warszawa 1980. Seria: Biblioteka Klasyków Filozofii. Pisarze polscy. Tu m. in. Pierwiastki indywidualne w socjologii, s. 121-236; Badania doświadczalne nad pamięcią, s. 375-412; Źródła podświadomości, s. 413-465; Metafizyka doświadczalna, s. 515-623;

Rzeczpospolita przyjaciół. Wybór pism społecznych i politycznych. Przedmowa, opracowanie i przypisy Damian Kalbarczyk. Warszawa 1986. Tu m.in. Zagadnienia etyczne i polityka rewolucji, s. 57-93; Zmowa powszechna przeciw rządowi, s. 178-200.

Ponadto wiele prac zamieszczono w różnych antologiach myśli polskiej np. Ideały kultury a prądy społeczne. Wypisy z dzieł myślicieli polskich XIX i XX wieku, opr. Bohdan Suchodolski, Warszawa 1933; Kultura i osobowość. Wypisy z dzieł myślicieli polskich XIX i XX wieku, opr. Bohdan Suchodolski, Warszawa 1935; Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia, opr. Manfred Kridl, Władysław Malinowski, Józef Wittlin, New York 1945; Polska krytyka literacka (1800-1918), Materiały t. 4, Warszawa 1959; Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, opr. Maria Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 1973; Idea demokracji w tradycji myśli socjalistycznej, opr. Roman Rudziński, Warszawa 1974; Myśl socjalistyczna i marksistowska w Polsce, 1878-1939. T. 1 opr. Seweryn Dziamski, Warszawa 1984; Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego. Wybór tekstów pod redakcją Jerzego Szackiego, Warszawa 1965.

W językach obcych

Poszczególne prace były publikowane po francusku i rosyjsku (szczegółowe wskazania w Bibliografii filozofii polskiej, m. cyt.), a sam autor wydał dwie książki francuskie: L’Analyse physiologique de la perception, Paris 1911; Le subconscient normal. Nouvelles recherches experimentales, Paris 1914

Prace dotyczące Edwarda Abramowskiego

O twórczości, postawie i legendzie Edwarda Abramowskiego pisali m. in.: Ludwik Krzywicki, Zygmunt Balicki, Kazimierz Kelles-Krauz, Władysław Witwicki, Władysław Gumplowicz, Maria Dąbrowska, Jan Hempel, Nella Samotyhowa, Stanisław Ossowski, Karol Ludwik Koniński, Stanisław Rychliński, Oskar Lange, Kazimierz Czachowski, Stanisław Pigoń, Adam Schaff, Antonina Kłoskowska, Andrzej Walicki, Bohdan Cywiński, Krzysztof Pomian (oraz autor niniejszego). Z tej bogatej literatury (szczegółowe wskazania również w Bibliografii filozofii polskiej, m. cyt.) wybieram tylko najważniejsze opracowania książkowe:

Maria Dąbrowska, Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego, Warszawa 1925; Oskar Lange, Socjologia i idee społeczne Edwarda Abramowskiego, Kraków 1928; Nela Samotyhowa, Edward Abramowski i jego poglądy na znaczenie dobra i piękna w przebudowie życia, Warszawa 1931; Konstanty Krzeczkowski, Dzieje życia i twórczości Edwarda Abramowskiego, Warszawa 1933; Zbigniew Krawczyk, Socjologia Edwarda Abramowskiego, Warszawa 1965; Romuald Jezierski, Poglądy etyczne Edwarda Abramowskiego. Studium struktury, genezy i funkcji systemu etycznego, Poznań 1970; Wojciech Giełżyński, Edward Abramowski zwiastun „Solidarności”, Londyn 1986; Urszula Dobrzycka, Abramowski, (wraz z wyborem pism) Warszawa 1991 (seria: „Myśli i ludzie”).