Zygmunt Łempicki

Nota bibliograficzna

Materiały do bibliografii Zygmunta Łempickiego opracowała Maria Brykalska (w:) Zygmunt Łempicki, Wybór pism, t.2, s. 483 – 526.

Dzieła, wybory pism

Po polsku

Wybór pism, oprac. Henryk Markiewicz, PWN, Warszawa 1966,  t. 1, Renesans, Oświecenie, Romantyzm, przedmową poprzedził Bogdan Suchodolski; t. 2, Studia z teorii literatury przedmową poprzedził Roman Ingarden, prace niemieckie przełożyli Andrzej Lam i Henryk Migała.

Idea a osobowość w historii literatury, "Pamiętnik Literacki", r.17/18, 1920, s.1-16.

W sprawie uzasadnienia poetyki czystej, "Przegląd Filozoficzny" r. 23, 1920.

Renesans, Oświecenie, Romantyzm, Książnica Polska, Warszawa 1923.

Drogi i cele współczesnej stylistyki, "Neofilolog", 1930 z.3, s.131-141.

Oblicze duchowe wieku XIX, "Kultura i wychowanie", r.1 1933, z. 1, s. 47-70.

Literatura, poezja, życie, cz.1-2, "Marchołt" r.1935/1936 nr.1, s. 41-59, nr.2 s. 204-234, odb. Biblioteka Marchołta nr.1, Instytut Literacki, Warszawa 1936.

Kultura, epoka, styl, "Kultura i wychowanie", r.5 1938, z. 4, s. 259-265.

Twórca i dzieło w poezji, "Pamiętnik Literacki", r.37 1947, s.9-25.

Historia kultury a historia literatury, w tomie: Studia z dziejów kultury polskiej, Warszawa 1949.

W językach obcych

Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, in Auswahl hg.von S. Beyschlag, Göttingen 1968

Zum Problem der Begründung einer reinen Poetik, übersetzt und eigeleitet von P. Lachmann, "Poetica" 1971, Bd. 4, Heft 3.

Prace dotyczące Zygmunta Łempickiego – wybrane pozycje

Bogdan Suchodolski,  Zygmunt Łempicki jako historyk kultury, [w:] Zygmunt Łempicki, Wybór pism, t.1 Renesans, Oświecenie, Romantyzm. PWN, Warszawa 1966.

Roman Ingarden, Zygmunt Łempicki jako teoretyk literatury, [w:] Zygmunt Łempicki, Wybór pism t. 2, Studia z teorii literatury.  PWN, Warszawa 1966.

Andrzej Kołakowski, Próba interpretacji poglądów Zygmunta Łempickiego

(Jednostka i zbiorowość), "Kultura i Społeczeństwo" rok XI – nr 2, 1967.

Rafał Marszałek,  Życie idei, "Twórczość" 1967, nr 11.

Zofia Mitosek, Zygmunt Łempicki – status teorii wobec praktyki artystycznej, [w:] Problemy literatury polskiej lat 1890-1939, red. Hanna Kirchner, Zbigniew Żabicki, PWN, Warszawa 1972.

Karol Sauerland, Zygmunt Łempicki – der grosse polnische Germanist der Vorkriegszeit, [w:] Deutsch-polnische Universitätstage. Vorträge, Reden u. Ansprachen eines Symposiums im Nov. 1988 red. K. Sauerland, B. Schultze, Mainz 1989

Leszek Gawor, Zygmunta Łempickiego diagnoza kultury europejskiej z przełomu XIX i XX stulecia, [w:] Studia z polskiej myśli filozoficznej 1900-1939, red. Leszek Gawor, Wyd. UMCS, Lublin 1997.

Zygmunt Łempicki intelektualista okresu międzywojennego, red. Barbara Surowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.

Izabela Szyroka, Filozofia kultury Zygmunta Łempickiego, Universitas, Kraków 2006.